01
Hệ thống 5S

Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng

02
Hệ thống Kaizen

Với hệ thống Kaizen, mỗi công nhân trong nhà máy luôn thực hiện công việc một cách dễ dàng, đơn giản.

03
PDCA

PDCA giúp cải thiện hiệu suất quá trình một cách ổn định và có tổ chức trong qua các giai đoạn Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra và Hành động.

HR & MANAGEMENT TRAINING

Đào tạo nguồn nhân lực

04
Teamwork

Làm việc theo nhóm giúp chúng ta hoàn thành công việc hiệu quả hơn.

05
Cap-Do

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

06
???

Xây dựng hệ thống quản lý máy móc thiết bị.

GET IN TOUCH

Liên hệ với H2C TECHCO